"Sapere aude -Horacy"

Języki Obce

Kredyt lombardowy nie jest udzielany pod całkowitą wartość zastawionego dobra

Nbp polsce) udziela bankom komercyjnym zastaw

Myśl kredyt lombardowego należałoby rozumieć dwojako. W pierwotnym sensie kredyt lombardowy jest oznaczany odmiennie stopą lombardową, tak krótko mówiąc oprocentowaniem pożyczki, jakiej bank centralny (np. NBP w Polsce) udziela bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych (głównie obligacji skarbowych). W tym sensie kredyt lombardowy staje się też kredytem udzielanym przez bank centralny bankom komercyjnym, którego stopień nie może przekraczać 80 proc. wartości zastawu (więc papierów wartościowych).Wysokość oprocentowania tej pożyczki międzybankowej ocenia Rada Polityki Pieniężnej, organ NBP. Sama stopa lombardowa ma niewątpliwe znaczenie dla różnych kredytów, w tym konsumpcyjnych udzielanych przez jednostki budżetowe (także niebankowe) klientom detalicznym. Charakteryzuje ona bowiem maksymalną stopień oprocentowania podstawowego pożyczki. Dzisiaj jest czterokrotność stopy lombardowej, tak krótko mówiąc 20 proc. W dalszym rozumieniu kredy lombardowy jest to kredyt udzielany podmiotom gospodarczym (firmom oraz ludziom fizycznym) pod zastaw ruchomości, wyrobów, metali szlachetnych (np. złota), papierów wartościowych. Z zasady instytucje finansowe stawiają na dobra, jakie prosto przechowywać, np. akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa. Nierzadko zamiarem przechowania zastawu wynajmowane są hurtownie w aglomeracjach portowych, bardzo istotnych węzłach komunikacyjnych.W wypadku niewywiązania się np. ze zobowiązań przez dłużnika jego wierzyciel przejmuje ustawodawstwo własności do zastawionego dobra oraz może nim swobodnie dysponować, np. sprzedać.

REKLAMA: